Nhóm các khóa học về luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, bao gồm:

  • Chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 và B2
  • Chứng chỉ tiếng Pháp A2, B1 và B2 

Khóa luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trình độ A2 

Khóa luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trình độ A2 

Khóa luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trình độ A2