Nhóm các Khóa học về chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm:

  • Công nghệ thông tin cơ bản
  • Công nghệ thông tin nâng cao

Luyện thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản